Abonentinė sutartis

INTERNETO PRIEIGOS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr. ________

Prienai 2021 m. ______________ ______ d.

Uždaroji akcinė bendrovė “ETERIS” (toliau – Paslaugų tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Romualdo Prokofjevo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir ________________________________________ (toliau - Abonentas), gyvenantis _________________________ g. ________, Prienuose sudarė šią sutartį.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja Abonentui teikti užsakytas interneto prieigos Paslaugas pagal ______________ planą, o Abonentas įsipareigoja už jas atsiskaityti šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis bei tvarka.

2. Paslaugų tiekėjas prijungia Abonentui vieną abonentinį įvadą (kabelį) prie Paslaugų teikėjo tinklo. Vidaus tinklą bute Abonentas įsirengia savo lėšomis.

3. Minimalūs reikalavimai Abonento techninei bei programinei įrangai:

3.1. Kompiuteriui - Fast Ethernet 100 BASE-TX tinklo plokštė, atitinkanti IEEE 802.3/802.3U STANDART. Įdiegta operacinė sistema, palaikanti TCP/IP/IPv4 protokolą (WINDOWS XP/VISTA/7/8/10, LINUX).

4. Pasirašydamas šią sutartį, Abonentas duoda sutikimą Paslaugų teikėjui naudotis namo bendrojo naudojimo patalpomis, kabelių kanalais ir visus kitus reikalingus sutikimus įrengti, remontuoti, modernizuoti ir rekonstruoti Paslaugų teikėjo elektroninių ryšių tinklą name visam šio tinklo veikimo laikui.

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

1.1. Pradėti teikti Paslaugas per ____ d. po sutarties pasirašymo ir ____ Eur įrengimo mokesčio sumokėjimo.

1.2. Teikti užsakytas Paslaugas 24 val. per parą, užtikrindama 90% jų pateikiamumą ir sutarties priede nurodytą minimalią duomenų perdavimo ir priėmimo spartą.

1.3. Po Abonento pranešimo apie Paslaugų sutrikimą atstatyti Paslaugų teikimą per vieną darbo dieną, išskyrus Abonento įrangos gedimo atvejį. Neatstačius nurodytu laiku – perskaičiuoti mokestį už Paslaugas. Paslaugų tiekėjas neatsako už Paslaugų teikimo sutrikimus, įvykusius ne dėl jos kalties.

1.4. Užtikrinti Abonento informacijos slaptumą ir apsaugą Paslaugų teikėjo duomenų perdavimo tinkle standartinėmis apsaugos priemonėmis.

2. Abonentas įsipareigoja:

2.1. Sudaryti sąlygas įdiegti užsakytas Paslaugų teikėjo teikiamas Paslaugas.

2.2. Pagal kainoraštyje nurodytas kainas apmokėti detales ir medžiagas, sunaudotas Abonento galinės įrangos prijungimui prie Paslaugų teikėjo tinklo.

2.3. Už Paslaugas atsiskaityti Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka pagal Paslaugų teikėjo pateikiamas sąskaitas.

2.4. Informuoti Paslaugų teikėją, jeigu iki einamojo mėnesio 20 dienos nėra gauta sąskaita už ataskaitinį laikotarpį.

2.5. Be raštiško Paslaugų teikėjo sutikimo neprijungti, nepertvarkyti ir neatjungti abonentinio įvado, neperleisti ir nesudaryti galimybės naudotis Paslaugų teikėjo teikiama Paslauga ir/ar su ja susijusia Paslaugų teikėjo įranga tretiesiems asmenims.

2.6. Užtikrinti Paslaugų teikėjo techninio personalo patekimą prie Paslaugų teikėjo įrangos bei sudaryti sąlygas Paslaugų teikėjo atstovams šalinti gedimus, remontuoti ar kitaip tvarkyti Paslaugos įdiegimo vietoje ir kitose bendro naudojimo patalpose esantį Paslaugų teikėjo tinklą ir įrangą.

2.7. Naudojantis Paslauga ir Paslaugų teikėjo tinklu, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, šios Sutarties reikalavimų. Šis reikalavimas apima, bet neapsiriboja, autorinėmis teisėmis apsaugotą informaciją, taip pat grasinančią bei nepadoraus turinio informaciją. Abonentas prisiima visą atsakomybę už trečiųjų asmenų pareikštas pretenzijas ir ieškinius Paslaugų teikėjo atžvilgiu dėl Abonento veiksmų Paslaugų teikėjo tinkle.

2.8. Pagal pateiktą atliktų darbų aktą apmokėti faktines gedimo šalinimo išlaidas pagal gedimo šalinimo metu Paslaugų teikėjo taikomus tarifus ir įkainius, jei gedimas įvyko dėl Abonento kaltės.

2.9. Abonentas, nutraukdamas Sutartį nepasibaigus Sutarties ir Akcijos terminams, nesant Paslaugų teikėjo kaltės, įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas atlyginti Paslaugų teikėjui visas Abonentui suteiktas nuolaidas, kompensuoti ______ Eur administravimo išlaidas bei įvykdyti kitas Sutartyje apibrėžtas prievoles.

2.10. Padengti visas išlaidas, susijusias su įsiskolinimų iš Abonento už suteiktas Paslaugas išieškojimu.

2.11. Atlyginti dėl jo kaltės Paslaugų teikėjui padarytą žalą, jei sugadinami arba prarandami Paslaugų teikėjui priklausantys kabelinės televizijos kabeliai ir kita įranga.

2.12. Rūpintis savo informacijos slaptumu ir papildoma apsauga, informuoti Paslaugų teikėją apie nesankcionuoto jo informacijos panaudojimo atvejus.

2.13. Pateikti Paslaugų teikėjui savo asmens duomenis (įmonės rekvizitus). Abonentas sutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi automatiniu būdu Paslaugų teikėjo veiklos tikslais. Išsikeliant gyventi į kitą vietą, prieš 10 dienų apie tai pranešti Paslaugų teikėjui raštu.

2.14. Nesiųsti masinių (spam) elektroninių laiškų tretiems asmenims. Pažeidus šį įsipareigojimą, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo apriboti Abonentui interneto Paslaugos teikimą.

III. ŠALIŲ TEISĖS

1. Paslaugų teikėjas turi teisę:

1.1. Iš anksto įspėjus Abonentą arba paskelbus atitinkamą informaciją Paslaugų teikėjo interneto svetainėje www.eteristv.lt ir informaciniame televizijos kanale, laikinai sustabdyti Paslaugos teikimą dėl atliekamų remonto, montavimo ir profilaktikos darbų, bet ne ilgiau kaip 24 valandas.

1.2. Reikalauti, kad Abonentui nuosavybės teise priklausanti techninė ir programinė įranga, naudojama Paslaugai gauti, būtų suderinta su Paslaugų teikėju. Priešingu atveju Paslaugų teikėjas neatsako už Paslaugos teikimo sutrikimus. Jeigu Abonento įranga trukdo Paslaugų teikėjui teikti paslaugas, Paslaugų teikėjas turi teisę, įspėjąs Abonentą telefonu arba asmeniškai, laikinai sustabdyti paslaugos teikimą arba per 5 (penkias) darbo dienas po raštiško Abonento įspėjimo nutraukti Paslaugų teikimą.

1.3. Peržiūrėti ir pakeisti Paslaugų abonentinį mokestį, perspėjant Abonentą ne vėliau kaip prieš mėnesį, jei įkainių kitimas susijęs ekonominių veiklos sąlygų (elektros energijos, ryšio linijų ir kitų Paslaugų teikėjo veiklą įtakojančių įkainių) kitimu. Informuojant abonentą raštu, Paslaugų teikėjo interneto svetainėje www.eteristv.lt ir informaciniame televizijos kanale. Abonentas su šia informacija papildomai gali susipažinti klientų aptarnavimo skyriuje.

1.4. Visomis teisėtomis priemonėmis tikrinti Abonento mokumą šios Sutarties pasirašymo metu ir iki visiško prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo. Paslaugų teikėjas turi teisę, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų, kaupti duomenis apie nemokų arba netinkamai vykdantį įsipareigojimus Abonentą, taip pat teikti šiuos duomenis tvarkyti tretiesiems asmenims, apie tai raštiškai įspėjus Abonentą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

1.5. Abonentui nevykdant sutarties reikalavimų, vienašališkai laikinai nutraukti Paslaugų teikimą ir informuoti Abonentą apie Paslaugų teikimo nutraukimo priežastį arba nutraukti sutartį praėjus 5 (penkioms) darbo dienoms po Abonento įspėjimo raštu ir reikalauti pagal šią sutartį priklausančių mokėjimų ir žalos atlyginimo. Abonentui, atjungtam už įsiskolinimą, Paslaugų teikimas atnaujinamas jam apmokėjus įsiskolinimą.

1.6. Nedelsiant nutraukti Paslaugos teikimą, nemokant Abonentui jokių kompensacijų ir neatlyginant nuostolių, jei Abonentas, naudodamasis Paslauga, pažeidė trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus, Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis, šios Sutarties prisiimtus įsipareigojimus. Jei kyla pagrįstas įtarimas, kad jis tiesiogiai ar netiesiogiai (pvz. kai jo kompiuteryje veikia trečiųjų šalių kenkėjiškos programos ) siekia sutrikdyti Paslaugų teikėjo serverių darbą (pvz. dalyvauja DDoS (atsisakymo aptarnauti) atakoje). DDoS atakos atveju, į Abonentui priskirtą IP (unikalus numeris, identifikuojantis kompiuterį tinkle ir internete) adresą, Paslaugų teikimas atnaujinamas Abonentui apmokėjus Paslaugų teikėjo nustatytą mokestį už papildomą IP adresą.

1.7. Laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų naudoti Abonento asmens duomenis rinkodaros tikslais, jei yra gautas Abonento sutikimas tokiems veiksmams atlikti.

1.8. Kaupti ir tvarkyti automatiniu būdu Abonento asmens duomenis, reikalingus Paslaugų teikėjo veiklai.

1.9. Teikti trečiai šaliai duomenis apie skolininkus, išieškant įsiskolinimus už Paslaugų teikėjo suteiktas Paslaugas.

2. Abonentas turi teisę:

2.1. Mokėti abonentinį mokestį avansu už bet kurį laikotarpį iki einamųjų metų pabaigos.

2.2. Laikinai atsisakyti Paslaugų, ne ilgesniam kaip du mėnesiai iš eilės laikotarpiui, vieną kartą per kalendorinius metus tik pasibaigus terminuotos sutarties galiojimo terminui, raštu įspėjęs Paslaugų teikėją prieš 5 (penkias) darbo dienas, iki nurodytos laikino Paslaugos atsisakymo dienos.

2.4. Nutraukti šią sutartį nuo įkainių už Paslaugas pakeitimo dienos, prieš tai raštu įspėjęs Paslaugų teikėją jeigu jo netenkina nauji įkainiai.

2.5. Keisti gaunamų paslaugų apimtį ir/arba parametrus nuo kito po einamojo mėnesio pirmos dienos, raštu įspėjęs Paslaugų teikėją prieš 5 (penkias) darbo dienas.

2.6. Vienašališkai nutraukti Sutartį savo iniciatyva pilnai atsiskaičius su Paslaugų teikėju , t. y. sumokėjus visus su Sutartimi susijusius mokesčius. Abonentas Sutartį gali nutraukti tik įspėjęs Paslaugų teikėją prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatyto Sutarties nutraukimo termino, t. y. abonentiniame skyriuje pasirašęs sutarties nutraukimo prašymą arba atsiuntęs prašymą paštu.

2.7. Pasirinkti sąskaitos gavimo, sąskaitos apmokėjimo būdą ir formą.

2.8. Pareikšti pastabas ir teikti pasiūlymus dėl teikiamų Paslaugų kokybės, formos.

2.9. Gauti nemokamas Paslaugų teikėjo konsultacijas telefonu, elektroniniu paštu.

2.10. Gauti papildomas paslaugas pagal tuo metu Paslaugų teikėjo taikomus tarifus ir mokesčius.

2.11. Pareikšti pretenzijas Paslaugų teikėjui dėl pateiktoje sąskaitoje nurodytos mokėjimo sumos, tačiau ne vėliau, nei iki sąskaitoje nurodytos paskutinės apmokėjimo dienos.

2.12. Gauti naujausią informaciją apie teikiamas Paslaugas ir jų kainą klientų aptarnavimo skyriuje, per Paslaugų teikėjo informacinį kanalą arba interneto svetainėjewww.eteristv.lt

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

1. Abonentas atsiskaito už Paslaugas pagal sutarties priede nurodytus įkainius.

2. Paslaugų teikėjas pateikia Abonentui mokėjimo pranešimą už Paslaugas iki einamojo mėnesio 15 dienos. Jei Abonentas iki einamojo mėnesio 20 dienos nepareiškia, kad sąskaitos negavo, sąskaita laikoma gauta.

3. Abonentas apmoka abonentinį mokestį iki mokėjimo pranešime nurodytos datos.

4. Sąskaita laikoma apmokėta nuo to momento, kai mokėjimo suma patenka į mokėjimo pranešime ar sąskaitoje nurodytą Paslaugų teikėjo sąskaitą. Paslaugų teikėjas turi teisę laikinai ar visiškai nutraukti Abonentui Paslaugos teikimą, jei Abonentas laiku neapmokėjo pateiktos sąskaitos. Paslaugos nutraukimas dėl pavėluoto atsiskaitymo neatleidžia Abonento nuo mokesčių sumokėjimo.

5. Paslaugų teikėjas, apribojęs Abonentui paslaugų teikimą, atnaujina jų teikimą, jeigu Abonentas visiškai atsiskaito pagal visas jam pateiktas sąskaitas arba pašalina kitus, Sutartyje nustatytų sąlygų pažeidimus.

6. Jei iš Abonento gautų įmokų nepakanka visam įsiskolinimui už Paslaugas padengti, gautos įmokos paskirstomos taip: pirmiausia padengiamos su skolos išieškojimu susijusios išlaidos, toliau padengiamos netesybos, paskiausiai padengiama skola už Paslaugų teikėjo įrangą ir Paslaugas (pradedant seniausia).

7. Abonentas, nutraukęs Sutartį anksčiau nei pasibaigia Sutartyje nurodytas trumpiausias naudojimosi Paslauga laikotarpis, atsiskaito su Paslaugų teikėju pagal pateiktą sąskaitą.

6. Abonento pretenzijos dėl skolų už Paslaugas nagrinėjamos remiantis Abonento pateiktais dokumentais, patvirtinančiais mokesčio už Paslaugas apmokėjimą.

V. PASLAUGŲ KEITIMAS, PERKĖLIMAS, ATJUNGIMAS, PAKARTOTINIS PRIJUNGIMAS

1. Abonentas, pageidaujantis pakeisti Paslaugą, privalo atvykti į Paslaugų teikėjo aptarnavimo centrą ir užpildyti prašymo blanką. Už Paslaugos pakeitimą sumokamas Paslaugos keitimo mokestis pagal tuo metu Paslaugų teikėjo taikomus tarifus. Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti pakeisti Paslaugą, jei Abonentas turi nepadengtų įsiskolinimų už jau suteiktas Paslaugas.

2. Abonentas terminuotos paslaugų teikimo Sutarties galiojimo laikotarpiu keisti užsakytas Paslaugas į pigesnes gali tik sumokėjęs suteiktas nuolaidas.

3. Paslaugų perkėlimas iš vieno adreso į kitą nėra garantuojamas Paslaugų teikėjo ir yra įmanomas tik esant atitinkamoms techninėms galimybėms.

4. Jei Abonentas, sumokėjęs už Paslaugas avansu, užsisako kitą Paslaugą, mokesčiai perskaičiuojami pagal užsakomos Paslaugos tarifus nuo artimiausio mėnesio 1 dienos.

5. Abonentui, perkeliančiam ar atsisakančiam Paslaugų teikėjo paslaugų, avansinis abonentinis mokestis perkeliamas arba grąžinamas pateikus prašymą raštu ir apmokėjimą patvirtinantį dokumentą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar įmonės registravimo pažymėjimą, įgaliojimą.

6. Abonentui laiku neapmokėjus sąskaitos už atsiskaitymo laikotarpį, Paslaugų teikimas gali būti apribojamas nuo artimiausio mėnesio 1 d.. Paslaugų teikimas Abonento prašymu atnaujinamas per vieną darbo dieną, jeigu Abonentas pateikė dokumentus, įrodančius visišką atsiskaitymą su Paslaugų teikėju.

7. Esant Abonento įsiskolinimams, abonentinis kabelis gali būti atjungtas nuo Paslaugų teikėjo tinklo. Abonentas atnaujinti Paslaugą gali tik padengęs skolą.

VI. NENUGALIMA JĖGA

1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį sutartinių prievolių nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Šalis, negalinti įvykdyti savo sutartinių prievolių dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo kuo skubiau apie tai pranešti kitai šaliai.

VII. SUTARTIES GALIOJIMAS. NUTRAUKIMO SĄLYGOS

1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja _________________________.

2. Pasibaigus terminuotos sutarties galiojim laikui, sutartis lieka galioti neterminuotai, jeigu Abonentas iki sutarties termino pabaigos raštu nepareiškia noro atsisakyti tolesnio Paslaugų gavimo.

3. Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant sustabdyti Paslaugų teikimą, informuodamas Abonentą apie Paslaugų sustabdymą, šiais atvejais:

3.1. Jei Abonentas laiku neatsiskaito už suteiktas Paslaugas.

3.2. Jei Abonentas naudojasi Paslauga pažeisdamas Sutarties sąlygas.

3.3. Jei Abonento veiksmai riboja kitų asmenų galimybes pasinaudoti Paslaugų teikėjo paslaugomis.

3.4. Kitais teisėtais pagrindais.

4. Neterminuota Sutartis bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti nutraukta iš anksto, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas apie tai raštu pranešus kitai Šaliai. Abonentas terminuotą ar neterminuotą Sutartį gali nutraukti klientų aptarnavimo skyriuje, pateikęs prašymą dėl Sutarties nutraukimo. Sutarties nutraukimas neatleidžia Abonento nuo pareigos sumokėti Paslaugų teikėjui už iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas ir kitus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

5. Abonentas, anksčiau termino nutraukęs terminuotą sutartį ar kitu būdu iš esmės pažeidęs Sutartį, dėl ko Paslaugų teikėjas buvo priverstas Sutartį nutraukti, Paslaugų teikėju pareikalavus, įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas grąžinti nuomai/panaudai suteiktą įrangą, sumokėti visus mokesčius, susijusius su faktiškai suteiktomis Paslaugomis, numatytas netesybas, visas suteiktas nuolaidas, atlyginti kitas Paslaugų teikėjo išlaidas, kurias Paslaugų teikėjas vykdydamas Sutartį patyrė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo iš Abonento dienos.

6. Paslaugų teikėjas gali vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Abonentas ją iš esmės pažeidžia. Sutarties esminiu pažeidimu laikoma:

6.1. Kai Abonento atliekami veiksmai naudojantis Paslaugų teikėjo Paslaugomis prieštarauja LR įstatymams ir kitiems teisės aktams.

6.2. Kai Abonento veiksmai pažeidžia trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės ir kitas teises, taip pat trukdo tretiesiems asmenims įvykdyti savo prievoles.

6.3. Kai Abonentas savavališkai koreguoja Paslaugų turinį, apimtis ir kitokias charakteristikas.

VIII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

1. Ginčai, kylantys iš šios Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami Šalių tarpusavio sutarimu. Neišsprendus ginčo derybomis, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

2. Šalys susitarė, kad visi ginčai dėl prievolių pagal šią Sutartį vykdymo, įskaitant ieškinius dėl Abonento įsiskolinimo, bus nagrinėjami teisme pagal Paslaugų teikėjo buveinės vietą.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Su Abonentu susijusi informacija yra konfidenciali ir be Abonento sutikimo negali būti atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus. Šalys susitaria, kad informacija apie Abonento naudojimosi Paslaugų teikėjo paslauga faktą pagal šią Sutartį yra vieša.

2. Sutartis sudaryta dviem vienodais egzemplioriais - po vieną Abonentui ir Paslaugų teikėjui. Abu egzemplioriai yra vienodos juridinės galios.

3. Jeigu kuri nors Sutarties dalis ar punktas pripažįstami negaliojančiais, tai neįtakoja kitų Sutarties dalių ar punktų teisinės galios.

PRIDEDAMA. Užsakytos paslaugos Priedas Nr.2.

 

 

Reklama